Concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, perioadă nedeterminată (Maseur)

29.05.2024

---

27.05.2024

---

21.05.2024

---

14.05.2024

---

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, perioadă nedeterminată, astfel:

 • 1 post de Maseur cu studii medii – Compartimentul de Recuperare Medicală, Fizică și Balneologie program de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în data de 20.05.2024, ora 11:00 proba practică şi interviul în data de 24.05.2024 – programare începând cu ora 11:00

Fișa postului

Actele necesare înscrierii sunt:

 •  formular de înscriere, în original (se ridică de la Serviciul Juridic, Managementul Calității și Resurse Umane);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritate sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, în original. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice;  
 • certificatul de integritate comportamentală, în original, din care să reiasă că nu s-a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Naționale de Date Genetice Juridice, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din sistemului de învățământ, sănătate sau  protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • adeverință medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, cu mențiunea apt pentru concurs, precum și faptul că la data eliberării prezentei nu se află în evidențe cu boli cronice. Dacă informațiile prezentate în adeverință se dovedesc a fi neconforme documentul va fi considerat nul. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii (copia certificatului se prezintă însoțită de documentul original, pentru certificarea cu mențiunea ”conform cu originalul”);
 • curriculum vitae, model comun european.

În situația în care, Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” întreprinde toate diligențele pentru obținerea extrasului de cazier judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentală, și la eliberarea documentelor, de către autoritățile competente, se constată încălcarea condițiilor generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant sau temporar vacant, candidatul va fi exclus din cadrul concursului în orice etapă a acestuia.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 22.04 - 09.05.2024, între orele 9:00 – 14:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, nr. 81, sector 6, cod poștal 060945, etaj 3, camera 308, telefon 0319593.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Toate documentele se depun în limba română.  

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

Maseur

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • Certificat de absolvire în specializarea tehnician maseur eliberat de către furnizori de formare profesională acreditați de catre Ministerul Muncii și Ministerul Educației
 • Vechime în specialitate 1 an.

Bibliografie/ Tematică: Maseur

 • Anghel Diaconu, Tratat de tehnică a masajului terapeutic și kinetoterapia complementară, Ediția a III-a, revizuită, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2015, Vol. 1 și 2.
 • Noțiuni de specialitate necesare pentru pregătirea celor care vor practica masajul;
 • Definiția și clasificarea masajului terapeutic (medical);
 • Clasificarea și succesiunea manevrelor masajului;
 • Descrierea tehnicii de efectuare a manevrelor masajului medical:Manevrele principale;
 • Netezirea (efleurajul sau mângâierea);
 • Frământatul (petrisajul);
 • Fricțiunea;
 • Masajul și kinetoterapia complementară în zona dorsală (toracală posterioară) ;
 • Masajul și kinetoterapia complementară în zona lombosacrală și coccigiană;
 • Masajul și kinetoterapia complementară pentru articulațiile coxofemurale (șoldul);
 • Masajul și kinetoterapia complementară în zona cervicală;
 • Masajul și kinetoterapia complementară pentru articulașiile umerilor (centura scapulohumerală);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22.04.2024 – 09.05.2024
09:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs

13.05.2024

Selecția dosarelor

14.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate selecție dosare

15.05.2024

ora:15:00

Termen depunere contestații  selecție dosare

16.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate contestații selecție dosare

20.05.2024

ora:11:00

Proba practică

21.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate proba scrisă/ practică

22.05.2024

ora:15:00

Termen depunere contestații  proba scrisă/ practică

23.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate contestații  proba scrisă/ practică

24.05.2024

ora:11:00

Proba interviu

27.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate proba interviu

28.05.2024

ora:15:00

Termen depunere contestații  proba interviu

29.05.2024

ora:15:00

Termen afișare rezultate contestații  proba interviu

29.05.2024

ora:15:00

Afișare rezultate finale concurs

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.    

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidații declarați admiși la etapa/proba anterioară. Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.

Toate comunicările se vor face pe site-ul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – www.nectarie6.ro.

Data publicării: Vineri, 19 apr 2024