Misiune

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CALITATII SI CONTROLUI INTERN

Conducerea CSM "SFÂNTUL NECTARIE" și-a asumat angajamentele necesare menținerii și îmbunătățirii sistemelor de management implementate în acord cu cerințele Ordinului 600/2018 și standardului SR EN ISO 9001:2015 pentru domeniul de activitate: activități de asistență medicală specializată, asistență stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană și activități de asistență socială și servicii sociale de consiliere și ajutor social.

Misiunea CSM "SFÂNTUL NECTARIE" este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.

Viziunea: CSM "SFÂNTUL NECTARIE", pledând pentru excelență în administrația publică locală, își propune să devină un etalon al calității la nivelul entităților publice prestatoare de servicii publice din România prin implementarea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesitații cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare a soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile, minimizării riscurilor, modelarii flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de calitate și control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului controlului intern managerial, respectiv ale standardului SR EN ISO 9001:2015, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, obiectivele generale ale CSM "SFÂNTUL NECTARIE" sunt:

  1. Dezvoltarea serviciilor medico-sociale pentru cetățenii provenind din categoriile sociale vulnerabile din sectorul 6;
  2. Asigurarea unui cadru legal pentru funcționarea și reprezentarea instituției;
  3. Dezvoltarea organizațională și asigurarea îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management Integrat (SMC și SMCCIM) implementat în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor.

I. Sistemul de control intern managerial:

I.1. Directorul Executiv al CSM "SFÂNTUL NECTARIE" se angajează că implementarea și menținerea prevederilor Codului controlului intern managerial integrat să devină o obligație pentru toate entitățile organizatorice, revizuindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate.

I.2. Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toți angajații CSM "SFÂNTUL NECTARIE" sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută.

I.3. Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul CSM "SFÂNTUL NECTARIE" sunt documentate în SMCCIM, precum și în procedurile entității, respectiv în fișele posturilor.

I.4. Directorul Executiv al CSM "SFÂNTUL NECTARIE" deleagă responsabilitatea de a defini, proiecta, implementa și de a perfecționa continuu sistemul de control intern managerial, președintelui Comisiei de monitorizare.

I.5. Sistemul de control intern managerial al CSM "SFÂNTUL NECTARIE" este astfel conceput încât permite realizarea obiectivelor generale ale acesteia într-o manieră sigură, efectivă și eficientă.

II. Etica și integritatea:

II.1. În cadrul CSM "SFÂNTUL NECTARIE", se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților proprii și se adoptă măsurile necesare și potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă administrare;

II.2. Directorul Executiv al CSM "SFÂNTUL NECTARIE" conștientizează nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter neetic sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatul îndeplinindu-și datoria fată de angajator și față de activitățile realizate de centrul nostru, astfel încât nu va fi tolerată nici o hârțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

III. Managementul riscurilor:

III.1. În cadrul CSM "SFÂNTUL NECTARIE" sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate.

III.2. Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul CSM "SFÂNTUL NECTARIE" asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, CSM "SFÂNTUL NECTARIE" se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne/externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al urbanismului, al achizițiilor publice etc. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul centrului.

Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune/autoritate.

Menținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității și control intern managerial și a performanței globale a CSM "SFÂNTUL NECTARIE" în conformitate cu principiile administrației publice se realizează prin monitorizarea continuă a proceselor/ activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute. Astfel sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Acțiunile și măsurile inițiate pentru eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor/activităților desfășurate precum și a sistemului de calitate și control intern managerial implementat în cadrul CSM "SFÂNTUL NECTARIE".

Acest document reprezintă angajamentul Directorului Executiv al CSM "SFÂNTUL NECTARIE" de a susține menținerea politicii de calitate și control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.