Legislaţie

 • HCL 114/18.04.2019 - privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • HCL 7/31.01.2019 de modificare a HCL 129/25.05.2017
 • HCL 28/30.01.2018 de modificare a HCL 129/25.05.2017
 • HCL 129/25.05.2017 Proiect de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”
 • H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
 • Legea nr. 53/2003- Codul Municii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art.5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu toate modificarile și completările ulterioare;
 • HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Deontologic al profesiei de asistent social - În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social și ale art. 7 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali,
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • H.G.R nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 116 din 2002 actualizata, privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale;
 • H.G. nr. 1149/2002 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002;
 • O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată;
 • ORDIN Nr. 73 din 17 februarie 2005, privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • OU 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor;
 • Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 • Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale DGASPC.
 • OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013.
 • REGULAMENT privind modul de acordare a voucherelor de vacanță la nivelul DGASPC Sector 6
 • Regulament pentru organizarea procesului de vot pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor din cadrul CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL ”SFÂNTUL NECTARIE”