Legislaţie

 • HCL nr. 6/18.01.2024 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare şi Lista de Specialități ale Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • HCL 270/2021 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București.
 • H.C.L. nr. 322/12.12.2019 de modificare a H.C.L. 129/25.05.2017;
 • H.C.L. 129/25.05.2017 Proiect de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”
 • H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru deorganizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Legea nr. 53/2003- Codul Municii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu toate modificarile și completările ulterioare;
 • H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Deontologic al profesiei de asistent social - În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social și ale art. 7 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali;
 • Codul administrativ;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 116 din 2002 actualizata, privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale;
 • H.G. nr. 1149/2002 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Regulament pentru organizarea procesului de vot pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor din cadrul CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL ”SFÂNTUL NECTARIE”
 • Proces Verbal privind alegerea reprezentanților angajaților
 • Informatii actualizate coronavirus