Concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante

Data publicării: Miercuri, 20 iun 2018

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfantul Nectarie’’, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante, perioada nedeterminată, în data de 17.07.2018 ora 10:00  proba scrisă şi interviul pe 23.07.2018 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 22.06.2018 - 09.07.2018 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.

Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 11.07.2018;
Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 13.07.2018; 

Proba scrisă: 17.07.2018 - ora 10:00;
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 18.07.2018;

Interviul: 23.07.2018 programare începând cu ora 10:00;
Afisarea rezultatelor la interviu: 24.07.2018.
              
* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr.81. Bucuresti sector 6, începând cu data de 22.06.2018 - până pe data de 09.07.2018, între orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.
Crt.

Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1 post inspector specialitate – Serviciul Administrativ

Fişa de post

 • Monitorizeazã buna funcţionare a tehnicii de calcul prin administrarea, gestionarea şi asigurarea asistenţei tehnice a acesteia;
 • Asigurã întreţinerea curentã a cladirii în care işi desfãşoarã activitatea centrul;
 • Asigurã evidența patrimoniului;
 • Întocmeşte şi ţine evidenţa comenzilor pe furnizori;
 • Emite situaţii statistice la nivel de compartiment;
 • Are capacitatea de a lucra în echipă.

Studii superioare de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în urmãtoarele domenii: ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe juridice și administrative, ştiinţe umaniste, ştiinţe economice.

Vechimea: minim 5 ani în specialitate.

2

1 post medic în specialitatea Medicină Internă cu competență în Ecografie Generală

Fişa de post

 • Desfăsoară activitarea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator (2 ture)  a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
Certificat de medic specialist eliberat de ministerul sănătății
Certificat Membru Colegiul Medicilor din România
Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională

Vechime în specialitate de 3 ani

Bibliografie

Bibliografie: Inspector Specialitate- Serviciul Administrativ

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legaturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor sau instituţiilor publice);
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitularilor proprii;
 • Ordonanţa nr. 70/2002  privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes județean și local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie: Medic în specialitatea Medicină Internă

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Tematica de Medic Specialist- în specialitatea pentru care se prezintă la concurs- conform O.G.nr.18 /2009 și Ordonanța de urgență nr.6 /2012.