ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL CONTRACTUAL ÎN CADRUL PROIECTULUI “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație”

02.11.2023

---

26.10.2023

---

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL CONTRACTUAL ÎN CADRUL PROIECTULUI “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului, sector 6, cu sediul în București, Bulevardul Uverturii nr. 81, sector 6, organizează concurs, în data de 26.10.2023 – verificarea eligibilității dosarelor și în data de 01.11.2023 - proba interviu, în vederea ocupării pe perioadă determinată, a două posturi contractuale de execuție, înființate în afara organigramei CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”, în cadrul proiectului “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021”, în conformitate cu prevederile art. 16, alin. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 (unu) post de Medic (Specialist/Primar), 7 ore/zi, normă întreagă specialitatea Medicină internă, post de execuție de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 30.04.2024;
 • 1 (unu) post de Asistent Medical (Generalist), 8 ore/zi,  normă întreagă, post de execuție de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 30.04.2024.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Medic specialitatea medicină internă (specialist/primar):
Desfășoară activitatea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

Fișa postului

Asistent medical (generalist):
Desfășurarea activității medicale în cabinete la decizia și sub supravegherea medicului.

Fișa postului

CONDIŢIILE GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE ȘI RECRUTARE:

Proba scrisă/ practică / interviul se va desfășura  în Bd. Uverturii  nr.81,  București, Sector 6. Rezultatele probelor și a contestațiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, București, sector 6.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16.10.2023

Publicarea anunțului

17.10.2023 (ora 09:00) -25.10.2023 (ora 14:00)

Perioada  de  depunere dosare de concurs

26.10.2023

Verificarea eligibilității dosarelor de candidatură

27.10.2023

ora: 14:00

Afișarea rezultatelor privind verificarea eligibilității dosarelor și a programării candidaților la interviu

30.10.2023

ora: 14:00

Termen depunere contestații  privind verificarea eligibilității dosarelor

31.10.2023

ora: 14:00

Termen afișare rezultate contestații selecție dosare

01.11.2023

ora: 09:00 Medic Medicină Internă
ora: 11:00 Asistent Medical

 Desfășurarea interviului (candidații declarați admiși ca urmare a verificării eligibilității dosarelor și soluționării contestațiilor, dacă e cazul)

02.10.2023

ora: 14:00

Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției

Condiții generale:

 • cetățenie română/ cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și reședința în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;
 • capacitate de exercițiu deplină;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în anunțul selecției;
 • îndeplinirea condițiilor de vechime/ experiență în domeniul de activitate menționat în anunț;
 • nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinirea altor condiții în funcție de specificului proiectului;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiții specifice:

Medic de medicină internă:

 • Diplomă de absolvire a studiilor de specialitate, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Internă;
 • Certificatul de medic specialist sau primar;
 • Certificat de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs;
 • Minim 0 ani vechime în specialitatea postului;
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională.

Asistent medical generalist

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de școală postliceală sanitară în specialitatea generalist;
 • Minim 6 luni vechime în specialitate;
 • Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului, sau/și adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • Aviz de liberă practică;
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională.

CONŢINUT DOSAR DE ÎNSCRIERE CANDIDATURĂ:

Descarcă formularele pentru concurs

Documente generale:

 • cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip Anexa 1 la prezentul anunț de  recrutare și selecție - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);
 • curriculum vitae, model comun european, datat și semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (copii diploma de medic și adeverința/certificate de confirmare în grad profesional – pentru postul de medic, copie diploma de studii postliceale în specialitatea asistent medical – pentru postul de asistent medical);
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere (Anexa 2) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidat până la începerea probei scrise;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, eliberat de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • copie a Certificatului de Membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • documente specifice conform secțiunii II;
 • copie de pe asigurarea de malpraxis;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (Anexa 3);
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 4);
 • declarație de disponibilitate privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de lucru și perioada de angajare care sunt solicitate pentru postul vizat (Anexa 5);
 • OPIS al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție, cu indicarea numerelor de pagini ale fiecărui document (Anexa 6) ;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (doar pentru postul de medic).

Documentele doveditoare identității, studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. Documentele originale se utilizează numai la primirea dosarului, de către secretarul comisiei, în vederea conformității copiilor prezentate. Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntarea cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.

Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea menționată mai sus.

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea unor documente care nu pot fi certificate, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat în anunț, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Dosarul de recrutare și selecție se va depune în perioada 17.10.2023 - 25.10.2023, între orele 9.00 – 14.00, la sediul CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE” din bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, București, la secretarul Comisiei de Recrutare și Selecție.

Alte detalii

Nr.crt.

Subactivitatea 3.1: Screening de sănătate.

Nr. experți

Tarif orar brut (în RON)

Nr. ore maxim alocate / post

1

Medic de medicină internă

1

133,60 lei

1001

2

Asistent Medical Generalist

1

39,58 lei

1144

Data publicării: Luni, 16 oct 2023