Raportul final al concursului

Data publicării: Miercuri, 2 mai 2018

Încheiat în urma desfăşurării probei scrise şi a interviului din ziua de 25.04.2018, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia Directorului Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie nr. 33/ 26.03.2018, privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfantul Nectarie, au încheiat prezentul raport final al concursului.

Au fost parcurse etapele de organizare a concursului prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 astfel:

În urma selectării dosarelor în ziua de 18.04.2018 conform procesului verbal al selecţiei dosarelor au fost admişi următorii candidaţi:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

 1 post medic specialist Medicină Internă

Burcea Claudia-Mioara

Admis

-

2

1 post Șef Centru Recuperare

Cojan-Cârlea Nida-Alexandra

Admis

-

3

 

Ghiorghiu Ioana

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitate

4

1 post maseur

Bololoi Laura Annekaterine

Admis

-

5

 

Mărgărit Ionela

Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în exercitarea profesiei de maseur

În urma desfăşurării probei scrise din data de 25.04.2018 candidaţii au obţinut următoarele rezultate conform tabelului anexat:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă 

                   Rezultatul
ADMIS/
RESPINS

1

 1 post medic specialist Medicină Internă

Burcea Claudia-Mioara

100

ADMIS

2

1 post Șef Centru Recuperare

Cojan-Cârlea Nida-Alexandra

100

ADMIS

3

1 post maseur

Bololoi Laura Annekaterine

55

ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă au participat la susţinerea interviului desfăşurat pe baza planului de interviu stabilit de către membrii comisiei şi afişat la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfantul Nectarie din Str. Bulevardul Uverturii nr.81.

În urma desfăşurării interviului din data de 25.04.2018 candidaţii au obţinut următoarele rezultate conform tabelului anexat:

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba interviu

Rezultatul
ADMIS/
RESPINS

 1 post medic specialist Medicină Internă

Burcea Claudia-Mioara

100

ADMIS

1 post Șef Centru Recuperare

Cojan-Cârlea Nida-Alexandra

100

ADMIS

1 post maseur

Bololoi Laura Annekaterine

93.33

ADMIS

Candidaţii nemultumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarului, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei.

Candidaţii nemultumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Secretarul comisiei a afişat azi 02.05.2018  la ora 15.00 la sediul  Centrului de Sănătate Multifunctional ,, Sfantul Nectarie’’ rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifunctional ,, Sfantul Nectarie’’ conform tabelului anexat:

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă
 

Punctaj proba interviu

Total
punctaj
final

Rezultatul
 ADMIS/
RESPINS

 1 post medic specialist Medicină Internă

Burcea Claudia-Mioara

100

100

100

ADMIS

1 post Șef Centru Recuperare

Cojan-Cârlea Nida-Alexandra

100

100

100

ADMIS

1 post maseur

Bololoi Laura Annekaterine

55

93.33

74,17

ADMIS