Concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de referent Serviciul Administrativ

Data publicării: Marţi, 24 sep 2019

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, perioadă nedeterminată, în data de 16.10.2019 ora 10:00  proba scrisă şi interviul în data de 22.10.2019 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 24.09.2019 - 07.10.2019 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.
Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 09.10.2019;
Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 11.10.2019; 
Proba scrisă: 16.10.2019 - ora 10:00;
Interviul: 22.10.2019 programare începând cu ora 10:00;
Afisarea rezultatelor la interviu: 23.10.2019

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr. 81 Bucuresti sector 6, începând cu data de 24.09.2019 - până pe data de 07.10.2019, între orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nr.
Crt.

                Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1 post referent
Serviciul Administrativ -
Compartimentul informare şi asistenţã

Fişa de post

 • Evaluează nevoile beneficiarilor ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile
 • Participã activ la programul de informare şi de comunicare cu cetăţenii sectorului 6, respectiv cu publicul interesat de informaţii şi sprijin din partea Consiliului Local Sector 6 şi a autorităţilor şi instituţiilor din subordine;
 • Acordă prim-ajutor de bază, conform Normei din 12 decembrie 2008, emisă de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Asigură asistență umanitară pe termen scurt şi mediu;
 • Are capacitatea de a lucra cu publicul, comunicativ, empatic, proactiv;
 • Disponibilitatea de a lucra în week-end şi în zilele libere legale.
 • Studii liceale cu diplomã de bacalaureat;
 • Disciplinã organizatoricã, planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionarea eficientă a sarcinilor, responsabilitate, abilitatea de a reacţiona rapid, de a lucra cu documente, ordonat şi organizat;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipã, rezistenţã la stres, adaptare la complexitatea muncii, capacitate de adaptare la situaţii noi şi imprevizibile;
 • Vechime în exercitarea profesiei de minim 1 an.

Bibliografie – Referent, Compartimentul Informare şi Asistenţă

 • Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001- privind privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004- privind Codul de conduitã al personalului contractual din autoritãţile şi instituţiile publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norme de aplicare în domeniul primului ajutor de bază şi primului ajutor calificat din 12 decembrie 2008, emise de Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial nr. 896 bis din 30 decembrie 2008;
 • H.C.L. nr. 129/25. 05. 2017, privind Aprobarea Proiectului de funcţionare ,Organigramei, Statului de funcţii, precum şi a bugetului Centrului de Sãnãtate Multifuncţional Sfântul Nectarie.