Examen de promovare în grad/ treaptă profesională

În temeiul prevederilor art. 31 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” organizează examen de promovare în grad/ treaptă profesională, pentru personalul contractual care este încadrat în funcția de Fiziokinetoterapeut din cadrul Compartimentului de Recuperare Medicală, Fizică și Balneologie care:

  • a obținut calificativul Foarte Bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate;
  • au o vechime minimă de 3 ani în gradul din care promovează.

Documente solicitate:

  • cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției.

Locul de desfășurare:

Examenul se va organiza la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” din  Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București și se va desfășura după cum urmează:

  • proba scrisă se va susține în data de 29.08.2022, ora 10:00;

Cererile de înscriere la examen se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. Data limită până la care se pot depune cererile de înscriere la examen este  25.08.2022  ora 14:00. 

Bibliografie:

  • Bazele generale ale kinetoterapiei – Editura BREN, Bucuresti 2011, Bratu G.I. Mircea;
  • Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico – traumatice – definciențe fizice, ANEFS 2003, Ispas T. Cristian.    

Comunicarea rezultatelor examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Data publicării: Miercuri, 10 aug 2022