Examen de promovare în grade sau trepte profesionale

Data publicării: Joi, 31 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Centrul de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie” organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual pentru:

 • 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL), în asistent medical generalist (PL);

Documente solicitate:

 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a nesancţionării disciplinare;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist;
 • cerere;

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii Specifice:

 • nu a fost sancţionat disciplinar în timpul angajării;
 • cel puţin 6 luni vechime în specialitate la Centrul de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie”.
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist

Examenul se va organiza la sediul Centrului de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie” din  Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, Bucureşti şi se va desfăşura după cum urmează:

 • proba scrisă se va susţine în data de 21.06.2018, ora 13:00;

Bibliografie:

 • Legea nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informații de interes public și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitară cu personalitate jurídică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarele de examen se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este  18.06.2018  ora 14:00. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Centrul de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie”, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul Centrului de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie”, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».