Concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant - Economist

Data publicării: Marţi, 27 nov 2018

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfantul Nectarie’’, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, perioada nedeterminată, în data de 18.12.2018 ora 10:00  proba scrisă şi interviul pe 24.12.2018 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 26.11.2018 - 10.12.2018 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.

Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 12.12.2018;

Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 13.12.2018; 

Proba scrisă: 18.12.2018 - ora 10:00;

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 19.12.2018;

Interviul: 24.12.2018 programare începând cu ora 10:00;

Afisarea rezultatelor la interviu: 27.12.2018

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr.81. Bucuresti sector 6, începând cu data de 26.11.2018 - până pe data de 10.12.2018, între orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.
Crt.

Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

 1 post de inspector de specialitate (economist)

 • Contabilizează, gestionează și verifică documentele financiar-contabile;
 • Întocmește necesarul de finanțare;
 • Întocmește contul de execuție bugetară;
 • Menține la zi registrele contabile;
 • Întocmește balanțele de verificare lunare;

Efectuează operațiile necesare închiderii exercițiului financiar și participă la întocmirea proiectului situațiilor financiare trimestriale și anuale;

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • Experiență relevantă în contabilitate;
 • Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani;

 

 

Bibliografie:

Inspector de specialitate - Serviciu Financiar, Buget, Achiziții

 • Legea 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 • Ordinul M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • Codul Fiscal actualizat si modificat ;
 • Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordonanța Nr. 119 din 31 august 1999 *** republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • OUG nr. 146/2002, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;