Concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante

Data publicării: Vineri, 30 mar 2018

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfantul Nectarie’’, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de execuție vacante și 1 post contractual de conducere vacant, perioada nedeterminată, în data de 25.04.2018 ora 10:00  proba scrisă şi interviul pe 02.05.2018 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 30.03.2018 - 16.04.2018 intre orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.

Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 18.04.2018;

Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 20.04.2018; 

Proba scrisă: 25.04.2018 - ora 10:00;

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 26.04.2018;

Interviul: 02.05.2018 programare începând cu ora 10:00;

Afisarea rezultatelor la interviu:03.05.2018;

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverurii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr.81. Bucuresti sector 6, începând cu data de 30.03.2018 până pe data de 16.04.2018, intre orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae.
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr. Crt.

Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1 post medic în specialitatea Medicină Internă cu competență în Ecografie Generală

Fişa de post

Desfăsoară activitarea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator ( 2 ture)  a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
 • Certificat de medic specialist eliberat de ministerul sănătății
 • Certificat membru colegiul medicilor din România
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională
 • Vechime în specialitate de 3 ani

2

1 post Șef Centru Recuperare

Fişa de post

Desfăsoară activitarea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator ( 2 ture)  a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
 • Certificat  de medic specialist balneo-fizioterapie și recuperare medicală eliberat de ministerul sănătății
 • Certificat membru colegiul medicilor din România
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională
 • Vechime în specialitate de 1 an

3

1 post maseur

Fişa de post

Efectuează proceduri specifice, exerciții și tehnici, realizate manual sau cu aparate de electroterapie.
Recuperare fizică prin aplicarea tehnicilor de tratament conform diagnosticului  și recomnadărilor stabilite de medicul specialist de recuperare medicală

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • Certificat absolvire în specializarea tehnician maseur
 • Vechime în exercitarea profesiei de 1 an

Bibliografie: Medic în specialitatea Medicină Internă cu competențe în Ecografie Generală

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Tematica de Medic Specialist- in specialitatea pentru care se prezinta la concurs- conform O.G.nr.18 /2009 si Ordonanta de urgenta nr.6 /2012

Bibliografie: Șef Centru Recuperare

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Tematica de Medic Specialist- in specialitatea pentru care se prezinta la concurs- conform O.G.nr.18 /2009 si Ordonanta de urgenta nr.6 /2012

Bibliografie: Maseur

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Masajul Medical (dr. Ioan Onac - Ed.Medicala Universitara Iuliu Hatieganu,Cluj Napoca,2009)
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Bazele generale ale kinetoterapiei – Editura BREN, Bucuresti 2011, Bratu G.I. Mircea
 • Kinetoterapia in afectiunile ortopedico – traumatice – definciente fizice, ANEFS 2003, Ispas T. Cristian