Concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de execuție

Data publicării: Vineri, 24 mai 2019

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de execuție vacante/ temporar vacante perioadă nedeterminată/ determinată în data de 18.06.2019 ora 10:00  proba scrisă/ practică şi interviul în data de 24.06.2019 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 24.05.2019 - 06.06.2019 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă/ practică/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.
Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 10.06.2019;
Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 12.06.2019; 
Proba scrisă: 18.06.2019 - ora 10:00;
Proba practică: 18.06.2019 - ora 12:00 - pentru postul de referent din cadrul Compartimentului Primire Pacienți;
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă/ practică: 19.06.2019;
Interviul: 24.06.2019 programare începând cu ora 10:00;
Afisarea rezultatelor la interviu: 25.06.2019

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr. 81 Bucuresti sector 6, începând cu data de 24.05.2019 - până pe data de 06.06.2019, între orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.
Crt.

                Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1  post asistent medical generalist

Fişa de post

 • Desfașurarea activității medicale în cabinete la decizia și sub supravegherea medicului
 • Studii postliceale  cu diploma de  absolvire în specialitatea asistent medical;
 • Certificat membru OAMGMAMR;
 • Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională;
 • Vechime în specialitate de  0 ani.

2

1 post referent compartimentul primire pacienți (perioadă determinată de maxim 2 ani)

Fişa de post

 • Derulează activități de înregistrare / monitorizare a pacienților examinați.
 • Ține evidența fișelor și documentelor medicale în regístrele de evidență informatică.
 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Capacitatea de a comunica și relaționa cu pacienții/ clienții;
 • Aptitudini de lucru în echipă;
 • Disciplinã organizatoricã, planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionare, responsabilitate, capacitatea de a reacţiona rapid, de comunicare, de a lucra cu documente și programe informatice;
 • Vechimea în specialitate 1 an.

 

Bibliografie: Asistent Medical Generalist

 • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Ordinul Nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea norme de igena privind unitatile pentru  ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
 • Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Bibliografie: Referent Compartiment Medical

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petițiilor aprobata prin Lg.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Bazele informaticii ( pentru proba practică ):
 • Mediul de lucru al calculatorului
 • Microsoft WORD
 • lansare și închidere aplicații WORD;
 • ecran WORD;
 • bara de butoane standard și de formatare;
 • crearea unui document nou;
 • deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente;
 • introducerea, corectarea, modificarea unui text;
 • Microsoft Excel
 • crearea de tabele;
 • creare, utilizare formule simple de calcul.