Concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de medic specialist

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată, în data de 31.08.2022 ora 12:00  proba scrisă şi interviul în data de 06.09.2022 – programare începând cu ora 12:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 08.08.2022 – 22.08.2022 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr. 81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, secțiunea 2, din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă/ practică/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 25.08.2022;
Afişarea rezultatelor contestatiilor pentru selecţia de dosare: 29.08.2022; 

Proba scrisă: 31.08.2022 – ora 12:00;
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 01.09.2022;

Interviul: 06.09.2022 programare începând cu ora 12:00;
Afișarea rezultatelor la interviu: 07.09.2022.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face–o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr. 81 Bucuresti sector 6, începând cu data de 08.08.2022 – până pe data de 22.08.2022, între orele 9.00 – 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să–l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nr.
Crt

Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1 post medic specialist specialitatea Cardiologie

Fișa de post

Desfăsoară activitatea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator (2 ture) a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România și Aviz anual pentru exercitarea profesiei de medic;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Vechime în specialitate de minim 0 ani.

2

1 post medic specialist specialitatea Neurologie

Fișa de post

Desfăsoară activitatea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator (2 ture) a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină.
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România și Aviz anual pentru exercitarea profesiei de medic;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Vechime în specialitate de minim 0 ani.

3

1 post medic specialist specialitatea Oncologie medicală

Fișa de post

Desfăsoară activitatea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator (2 ture) a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România și Aviz anual pentru exercitarea profesiei de medic;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Vechime în specialitate de minim 0 ani.

BIBLIOGRAFIE:

Medic specialist

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informații de interes public și normele metodolgice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Data publicării: Luni, 8 aug 2022