Concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante

Data publicării: Marţi, 19 feb 2019

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfantul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 7 posturi contractuale de execuție vacante/ temporar vacante perioadă nedeterminată/ determinată și 1 post contractual de conducere vacant, perioadă nedeterminată, în data de 13.03.2019 ora 10:00  proba scrisă/ practică şi interviul în data de 19.03.2019 - programare începând cu ora 10:00.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 20.02.2019 - 05.03.2019 între orele 9:00 – 14:00 la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, Sector 6, București şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6, sectiunea 2, conform H.G. 286/2011 *actualizată.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă/ practică/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.

Afişarea selecţiei dosarelor de concurs: 08.03.2019;

Rezultatele contestatiilor pentru selecţia de dosare: 12.03.2019; 

Proba scrisă: 13.03.2019 - ora 10:00;

Proba practică: 13.03.2019 - ora 12:00 - pentru postul de referent din cadrul Compartimentului Primire Pacienți;

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă/ practică: 14.03.2019;

Interviul: 19.03.2019 programare începând cu ora 10:00;

Afisarea rezultatelor la interviu: 20.03.2019

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul Bd. Uverturii, nr.81, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul din Bd. Uverurii nr. 81 Bucuresti sector 6, începând cu data de 20.02.2019 - până pe data de 05.03.2019, între orele 9.00 - 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate, în dosar cu şină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, tipizat;
  2. copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copia certificatului de căsătorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Nr.
Crt.

Funcție

Atribuții

Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor

1

1 post medic specialitatea cardiologie - Compartimentul Medici

Fişa de post

 • Desfăsoară activitarea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator,  a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani

2

1 post medic specialitatea pediatrie – Compartimentul Medici

Fişa de post

 • Desfăsoară activitarea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator,  a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională
 • Vechime în specialitatea studiilor minim  de 0 ani

3

1 post asistent medical șef – Compartimentul Asistente Medicale

Fişa de post

 • Răspunde de calitatea actului medical și coordonează procesul de îngrijire al  pacienților
 • Organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine
 • Răspunde de starea de curățenie din centru și de respectarea normelor de igienă și antiepidemice
 • Instruiește  și supraveghează personalul din  subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori și de personalul centrului
 • Studii postliceale/ superioare  cu diploma de  absolvire/ licență în specialitatea asistență medicală
 • Deținerea gradului profesional de asistent medical principal
 • Certificat membru OAMGMAMR
 • Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională
 • Vechime în specialitatea studiilor minim  5 ani

4

2  posturi  kinetoterapeut – Centrul de recuperare

Fişa de post

 • Efectuează proceduri specifice, exerciții și tehnici, realizate manual sau cu aparate de electroterapie, masaj.
  Recuperare fizică prin aplicarea tehnicilor de tratament conform diagnosticului  și recomandărilor stabilite de medicul specialist.
 • Studii superioare absolvite cu  licență în domeniul kinetoterapie sau balneofiziokinetoterapie și recuperare.
  Vechime în specialitate 3 ani.

5

1 post referent – Compartiment Primire Pacienți

Fişa de post

 • Derulează activități de înregistrare / monitorizare a pacienților examinați.
 • Ține evidența fișelor și documentelor medicale în regístrele de evidență informatică.
 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • Capacitatea de a comunica și relaționa cu pacienții/ clienții
 • Aptitudini de lucru în echipă
 • Disciplinã organizatoricã, planificare şi prioritizare, orientare spre soluţionare, responsabilitate, capacitatea de a reacţiona rapid, de comunicare, de a lucra cu documente și programe informatice, aplicațiile din suita Microsoft Office: Excel, Word, Outlook
 • Vechimea în specialitatea studiilor minim  1 an

6

2 posturi temporar vacante inspector de specialitate (perioada determinată de maxim 2 ani) - Serviciul Financiar, Buget, Achiziții

Fişa de post

 • Contabilizează, gestionează și verifică documentele financiar-contabile;
 • Întocmește necesarul de finanțare;
 • Întocmește contul de execuție bugetară;
 • Menține la zi registrele contabile;
 • Întocmește balanțele de verificare lunare;
 • Efectuează operațiile necesare închiderii exercițiului financiar și participă la întocmirea proiectului situațiilor financiare trimestriale și anuale;
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științelor economice;
 • Experiență relevantă în contabilitate;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim  5 ani;

 

Bibliografie:  Medic specialitatea cardiologie / pediatrie

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informații de interes public și normele metodolgie de aplicare, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi și obigații, angajat-angajator);
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitară cu personalitate jurídică aflată in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Tematica de Medic Specialist - in specialitatea pentru care se prezinta la concurs, conform O.G. nr. 18 /2009 și Ordonanța de urgență nr. 6 /2012

Bibliografie: Asistent Medical Șef

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare – TITLURILE VII – VIII;
 • Ordinul MS nr. 979/2004 privind eliberarea Autorizației de liberă practică;
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi și obigații, angajat-angajator);
 • Legea 319/2006 a securității și sănătătii in muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din unitătile publice;
 • Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România;
 • O.U.G. nr. 144 /2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul MS 1101/2016  – privind Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a  infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare;
 • Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Drepturile pacientului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul MS nr.1226 din 03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 • Ordinul MS 961/2016 – Norme tehnice privind curătarea, dezinfecția si sterilizarea în unitățile sanitare publice si private;
 • Ordinul MS 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti;
 • Ordinul MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientilor nr. 46/2003 – MO 1009;
 • Ordinul MS nr. 1502/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice – MO 18/09.01.2017.

Bibliografie: Referent  

 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petițiilor aprobata prin Lg.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Bazele informaticii ( pentru proba practică ):
 • Mediul de lucru al calculatorului
 • Microsoft WORD
 • lansare și închidere aplicații WORD
 • ecran WORD
 • bara de butoane standard și de formatare
 • crearea unui document nou
 • deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente
 • introducerea, corectarea, modificarea unui text
 • Excel
 • crearea de tabele și grafice
 • creare, utilizare formule simple de calcul
 • trasfer de informații între aplicații Excel, Word și Power Point

Bibliografie: Kinetoterapeut

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor aprobata prin Legea 233/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Bazele generale ale kinetoterapiei – Editura BREN, Bucuresti 2011, Bratu G.I. Mircea
 • Kinetoterapia in afectiunile ortopedico – traumatice – definciente fizice, ANEFS 2003, Ispas T. Cristian   

Bibliografie: - Inspector de specialitate - Serviciul Financiar, Buget, Achiziții

 • Legea 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 • Ordinul M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • Codul Fiscal actualizat si modificat ;
 • Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordonanța Nr. 119 din 31 august 1999 *** republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • OUG nr. 146/2002, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
 • 17. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;