ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

28.03.2023

---

 

23.03.2023

---

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată, în data de 29.03.2023, începând cu 12:00 proba scrisă şi interviul în data de 04.04.2023 – programare începând cu ora 12:00, respectiv:

 • 1 post de medic specialist neurologie  – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.
 • 1 post de medic specialist oncologie medicală  – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.
 • 1 post de medic specialist/ primar cardiologie  – Compartimentul Medici program de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, contract pe durată nedeterminată.

Actele necesare înscrierii sunt:

 • formular de înscriere, în original (se ridică de la Serviciul Juridic, Managementul Calității și Resurse Umane);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritate sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, în original. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice;  
 • certificatul de integritate comportamentală, în original, din care să reiasă că nu s-a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Naționale de Date Genetice Juridice, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din sistemului de învățământ, sănătate sau  protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • adeverință medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, cu mențiunea apt pentru concurs, precum și faptul că la data eliberării prezentei nu se află în evidențe cu boli cronice. Dacă informațiile prezentate în adeverință se dovedesc a fi neconforme documentul va fi considerat nul. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii (copia certificatului se prezintă însoțită de documentul original, pentru certificarea cu mențiunea „conform cu originalul”);
 • curriculum vitae, model comun european.

În situația în care, Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” întreprinde toate diligențele pentru obținerea extrasului de cazier judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentală, și la eliberarea documentelor, de către autoritățile competente, se constată încălcarea condițiilor generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant sau temporar vacant, candidatul va fi exclus din cadrul concursului în orice etapă a acestuia.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 8.03 - 21.03.2023, între orele 9:00 – 14:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, nr. 81, sector 6, cod poștal 060945, etaj 3, camera 308, telefon 0319593.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Toate documentele se depun în limba română.  

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”
 

Nr. Crt

Funcție

Condiții specifice de participare la concurs:

1

1 post de medic specialist neurologie  – Compartimentul Medici

Fişa de post

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Vechime în specialitate de minim 1 an.
2

1 post de medic specialist oncologie medicală  – Compartimentul Medici

Fişa de post

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină
 • Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Vechime în specialitate de minim 1 an.

3

1 post de medic specialist/ primar cardiologie  – Compartimentul Medici

Fişa de post

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină;
 • Certificat de medic specialist/primar eliberat de Ministerul Sănătății;
 • Certificat membru Colegiul Medicilor din România;
 • Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Vechime în specialitate de minim 1 an.

Tematică și Bibliografie:  

1. Medic specialist neurologie

Tematică

 • Elemente de neurobiologie în afecțiunile nevraxiale (7)
 • Semiologia sensibilității (4)
 • Organizarea sensibilității corpului – somesterzia
 • Semiologia analitică a sensibilității
 • Sindroamele sensitive
 • Semiologia motilității și a reflexelor (4)
 • Organizarea generală a sistemelor care controlează mișcarea
 • Semiologia unității motorii
 • Sindromul piramidal
 • Semiologia extrapiramidală
 • Semiologia cerebeloasă
 • Semiologia reflexelor
 • Miocloniile
 • Semiologia nervilor cranieni (1,2)
  nervul olfactiv (I)
  nervul optic (II) și căile vizuale
  motilitatea oculară (III, IV, VI)
  nervul trigemen (V)
  nervul facial (VI)
  nervul vestibular și cohlear (VIII)
  nervul glosofaringian (IX)
  nervul pneumogastric (X)
  nervul spinal (XI)
  nervul mare hipoglos (XII)
 • Semiologia funcțiilor vegetative: (4)
  sistemul nervos autonom
  sindroamele hipotalamo-hipofizare
 • Conștiența (1,4)
  tulburări de somn și veghe
  stările comatoase
  mutismul achinetic și sindromul de deaferentare
  confuzia, etc.
 • Funcțiile nervoase superioare (1,4)
 • Somatognozia
 • Apraxiile
 • Agnoziile
  dominanța cerebrală. Afazia
  memoria
 • Epilepsia (1,2,3,8)
 • Clinică
 • Etiologie
 • Fiziopatologie
  tratament
 • Algiile craniene și faciale (1,2,3)
  dispozitivul de sensibilitate al feței și craniului
  nevralgia de trigemen
  migrena și algiile vasculare ale feței
  algiile craniene și faciale simptomatice
  cefaleea
 • Patologia nervilor periferici (1,2,3)
  principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice
  leziunile rădăcinilor, plexurilor și nervilor periferici
  polineuropatiile
  multinevritele
  poliradiculonevritele
 • Compresiunile lente ale măduvei și mielopatiile vasculare (1,2,3)
 • Siringomielia și malformațiile atlanto-occipitale (1,2,3)
 • Scleroza în plăci și alte afecțiuni demielinizante (1,2,3)
 • Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor (1,2,3)
 • Boala Parkinson și sindroamele parkinsoniene (1,2,3)
 • Bolile ereditare și degenerative (1,2,3)
 • Sindroamele neurocutanate și alte tulburări de dezvoltare ale sistemului nervos central. Facomatozele (1,2,3)
 • Bolile vasculare cerebrale: (1,2,3)
  anatomia și fiziologia circulației cerebrale
  malformațiile vasculare cerebrale
  complicațiile cerebrale ale hipertensiunii arteriale
  ischemia cerebrală
  hemoragia cerebrală
  ictusul lacunar
  tromboflebitele cerebrale
 • Neoplasmele intracraniene (1,2,3)
 • Traumatismele craniene și ale măduvei spinării (1,2,3)
 • Patologia infecțioasă și parazitară (1,2,3)
 • Demențele organice ale adultului (1,2,3)
 • Encefalopatii infantile (1,2,3)
 • Manifestări neurologice în tulburări ereditare de metabolism (1,2,3)
 • Patologia musculară (1,2,3,8)
 • Manifestări neurologice în boli generale (1,2,3)

Bibliografie

 1. M. Victor, A.H. Ropper - Adams and Victor's Principles of Neurology, 7th ed., McGraw - Hill, New York 2001
 2. Hufschmidt A., Lucking C.H. - Neurologie integrală. De la simptom la tratament, Ed. Polirom, 2002
 3. Popa C. - Neurologie, Ed. Naţional, 1997
 4. Arseni C. (sub red.) - Tratat de Neurologie, vol.2 partea I si II, Ed. Med., Buc. 1980 (p.11-1074)
 5. Taveras J.M. - Neuroradiology, 3rd ed., Williams&Wilkins, Baltimore 1996
 6. Pop T. (sub red.) - Rezonanţa magnetica nucleara in diagnosticul clinic, Ed. Med., Buc., (p.125-268, 333-382)
 7. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M. - Principles of Neural Science, 4th ed., McGraw - Hill, New York 2000 (p. 67-309)
 8. Colegiul Medicilor din Romania - Ghiduri de practica medicala, vol.II, Ed. Infomedica, Buc. 2001 (p.101-117, 351-397)
   

2. Medic specialist oncologie medicală

Tematică:

 1. Oncologie medicală și oncologie generală. Istoric, definiție (1, 3)
 2. Cancerul. Definiția și importanța lui ca problemă de sănătate publică (3)
 3. Epidemiologia cancerului: (3, 4)
  Epidemiologie descriptivă;
  Epidemiologie analitică;
  Epidemiologie experimentală.
 4. Etiologia cancerului: (1, 3)
  Factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali)
  Factori de risc comportamentali (fumat, alcool, alimentație)
  Factori de risc constituționali (hormonali, genetici, imunologici).
 5. Evoluția naturală a cancerului. Teorii care explică carcinogeneza: (3)
  Teorii clasice
  Teorii actuale.
 6. Carcinogeneza: (3, 4)
  Inițierea, promoția
  Celula neoplazică
  Progresia, invazia locală și metastazarea
  Bazele genetice ale invaziei și metastazării
  Rolul mecanismelor imune în apărarea antitumorală. Modificatorii răspunsului biologic.
 7. Nomenclatura și clasificarea tumorilor: (3)
  Clasificare evolutivă
  Clasificare histogenetică
  Clasificare histologica și citologică
  Principii de imunohistochimie în cancer
  Principii și metode de diagnostic în cancer.
 8. Clasificarea stadială a neoplaziilor maligne: (1, 3)
  Principii generale de stadializare
  Reguli de clasificare
  Aprecierea categoriei de T, N, M
  Clasificarea stadială a TNM a cancerului
  Clasificarea pTNM a cancerului
  Situații particulare.
 9. Markeri tumorali: (1, 3, 4)
  Elementele definitorii și caracteristicile ideale ale unui marker tumoral
  Clasificarea markerilor tumorali
  Rolul markerilor tumorali în diagnostic
  Rolul markerilor tumorali în aprecierea stadiului evolutiv
  Rolul markerilor tumorali în aprecierea prognosticului
  Rolul markerilor tumorali în monitorizarea tratamentului.
 10. Factori de prognostic în cancer: (1, 3)
  Factori legati de tumoră
  Factori legati de gazdă.
 11. Principii și metode de diagnostic în cancer: (1, 3)
  Diagnosticul clinic (semne directe și indirecte)
  Diagnosticul biologic
  Diagnosticul imagistic (metode neinvazive și invazive)
  Particularitățile diagnosticului în cancer. Dificultăți și erori.
 12. Sindroame paraneoplazice. Clasificare, diagnostic și tratament (1, 3)
 13. Rolul chirugiei în oncologie: (1, 3)
  Rolul chirurgiei în profilaxia cancerului
  Rolul chirurgiei în diagnosticul cancerului
  Rolul chirugiei în tratamentul cancerului
  Principiile tratamentului chirurgical.
 14. Principiile radioterapiei în oncologie: (3)
  Definiția și scopurile radioterapiei în oncologie
  Tipuri și surse de radiații utilizate
  Mărimi și unități de măsură în radioterapie
  Bazele fizice și biologice ale radioterapiei
  Tipuri de iradiere
  Incidentele și complicațiile radioterapiei
 15. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului: (1, 2, 3)
  Date generale
  Cinetica celulară
  Mecanismul de acțiune al citostaticelor
  Rezistența la citostatice
  Căi de administrare a citostaticelor
  Indicațiile și contraindicațiile chimioterapiei
  Incidentele și complicațiile chimioterapiei
  Tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor
  Clasificarea citostaticelor
  Evaluarea răspunsului la chimioterapie
  Principii generale privind cercetarea și caracterizarea de noi medicamente antineoplazice.
 16. Principiile tratamentului hormonal in oncologie: (1, 3)
  Principalele efecte ale hormonilor în cancer
  Principalele obiective ale tratamentului hormonal
  Clasificarea hormonilor. Principalii agenți terapeutici utilizați în hormonoterapia cancerului.
 17. Imunologia cancerului și principii de imunoterapie: (1, 3)
  Răspunsul imun față de tumori
  Mecanismele de scăpare de reacțiile imune anti-tumorale
  Principii de imunoterapie în oncologie
  Citokinele (interleukine, interferoni, factori de creștere)
 18. Terapia genetică în cancer (1)
 19. Aspecte particulare ale tratamentului cancerului: (1, 3)
  Hipertermia în cancer.
 20. Transplantul medular (1)
 21. Decizia terapeutică: (1, 3)
  Obiectivele tratamentului în cancer și alegerea modalităților terapeutice
  Indicația terapeutică în recidive și metastaze.
 22. Principiile asocierii tratamentului în oncologie (3)
 23. Urmărirea bolnavului (1, 3)
 24. Principii generale în oncologie pediatrică (1)
 25. Infecțiile în cancer (1, 4)
 26. Complicațiile cancerului (1)
 27. Urgențele în oncologie (1, 3)
 28. Durerea în cancer: (1, 3)
  Anatomia și fiziologia durerii
  Sindroame dureroase în cancer
  Tratamentul durerii în cancer.
 29. Tratamentele paleative în cancer (1, 3)
 30. Calitatea vieții în oncologie (1, 3)
 31. Aspecte de psiho-oncologie (1, 3)
 32. Alimentația în oncologie (1, 3)
 33. Principiile și metologia trialurilor clinice. Etica cercetării clinice (1, 3)
 34. Principii de screening. Prevenirea și depistarea precoce a cancerului și educația sanitară a populației (1, 3)
 35. Leziunile precursoare ale malignității. Definiție, clasificare, diagnostic, tratament (1, 3)
 36. Cancerul pielii (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM și histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 37. Melanomul malign (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM și histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 38. Tumorile sistemului nervos (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM și histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 39. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.II)
 40. Cancerul orofaringelui (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 41. Cancerul rinofaringelui (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 42. Cancerul hipofaringelui (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 43. Cancerul laringelui (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 44. Alte cancere ale sferei capului si gatului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 45. Cancerul esofagului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 46. Cancerul stomacului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 47. Cancerul colonului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
 48. Cancerul rectului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
 49. Cancerul ficatului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 50. Cancerul pancreasului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 51. Cancerul cailor biliare (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 52. Cancerul glandei mamare (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.I)
 53. Cancerul colului uterin (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.II)
 54. Cancerul corpului uterin (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 55. Cancerul ovarului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 56. Cancerul vulvei (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 57. Cancerul vaginului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 58. Boala trofoblastica gestationala (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 59. Cancerul testicular (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 60. Cancerul prostatei (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 61. Cancerul penian (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 62. Cancerul rinichiului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 63. Cancerul vezicii urinare (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 64. Cancerul tiroidian (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 65. Tumora carcinoida si tumorile neuroendocrine (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 66. Alte neoplazii ale sistemului endocrin (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 67. Sarcoamele de parti moi (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 68. Tumorile osoase (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 69. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile cu celule germinale (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 70. Tumorile maligne ale ochiului (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 71. Mieloproliferarile maligne (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie): (1, 2)
  Sindromul mieloproliferativ acut:
  Leucemii mieloide acute
  Sindromul mieloproliferativ cronic:
  Leucemia granulocitara cronica
  Policitemia Vera
  Trombocitemia esentiala
  Metaplazia mieloida cu mieloscleroza.
 72. Limfoproliferarile maligne (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie): (1, 2)
  Sindromul limfoproliferativ acut: leucemii acute limfoblastice
  Sindromul limfoproliferativ cronic: leucemia limfatica cronica si leucemia cu celule paroase
  Boala Hodgkin
  Limfoame maligne non-Hodgkin
  Boala Waldenstrom
  Boala lanturilor grele
  Mielomul multiplu
 73. Sindromul mielodisplazic (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 74. Determinarile secundare cu punct de plecare neprecizat (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 4)

Bibliografie

 1. DeVita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. - Cancer Principles&Practice of Oncology, Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, ed.6, 2001;
 2. Bădulescu F. - Ghid terapeutic de referinţă în oncologia medicală, Ed. Med., Buc., 2002;
 3. Ghilezan N. - Oncologie generală, Ed. Med., Buc., 1992;
 4. Colecţia revistei Radioterapie&Oncologie Medicală, anii 1995-2002;
 5. Ghiduri de Practică Medicală - Colegiul Medicilor din Romania, Ed. Infomedica, Buc., vol.I 1999, vol.II 2001.

 

3. Medic medic specialist/ primar cardiologie


Tematică

 1. Noțiuni de epidemiologie a bolilor cardiovasculare. Metodologia studiilor populaționale (2)
 2. Structura și funcția inimii (2)
 3. Adaptarea aparatului CV la diverse condiții fiziologice (4)
 4. Genetica și bolile cardiovasculare (noțiuni generale) (4)
 5. Insuficiența cardiacă acută și cronică (3, 7)
 6. Reumatismul articular acut (diagnostic, profilaxie primară și secundară) (1, 4)
 7. Evaluarea funcției ventriculare (2, 4)
 8. Endocardita infecțioasă și neinfecțioasă (1, 4)
 9. Bolile pericardului (pericardite acute și cronice, pericardita constrictivă) (1, 4)
 10. Tumori ale inimii (1, 4)
 11. Bolile miocardului (miocardite acute, cardiomiopatiile primare și secundare) (1, 4)
 12. Valvulopatiile (mitrale, aortice, tricuspidiene, pulmonare) (1, 4, 7)
 13. Proteze valvulare (1, 4)
 14. Cardiopatiile congenitale (8)
 15. Cardiopatia ischemică. Angina stabilă. Infarctul miocardic acut. Forme nedureroase (3, 4, 7)
 16. Tulburările de ritm. Diagnostic și tratament (4, 6)
 17. Tulburările de conducere, stimularea electrică cardiacă (pacemakere) (2, 4)
 18. Moartea subită (2, 4)
 19. Resuscitarea cardiacă (2, 4)
 20. Cord pulmonar acut și cronic (1, 4)
 21. Bolile aortei. Anevrism de aortă. Disecția de aortă (1, 4)
 22. Bolile arterelor periferice. Sindromul de ischemie acută și cronică (1)
 23. Tulburările funcționale vasomotorii periferice (sindromul și boala Raynaud) (1)
 24. Hipertensiunea arterială esențială (2, 3)
 25. Hipertensiunile arteriale secundare (2)
 26. Hipertensiunea pulmonară (1)
 27. Hipotensiunea arterială (2)
 28. Placa de aterom. Evoluție. Factori de risc (1, 4)
 29. Bolile venelor. Tromboflebitele. Sindrom post trombotic (1)
 30. Medicația tonicardiacă și diuretică (4, 7)
 31. Noțiuni de hemostază și tromboza. Medicația antiplachetară, anticoagulantă și fibrinolitică (4, 7)
 32. Dislipidemiile. Diagnostic și tratament (4)
 33. Inima și alte sisteme organice (sistemul endocrin, rinichiul, afecțiuni hematologice, sistemul nervos) (1, 4)
 34. Reabilitarea bolnavului cardiovascular. Metode de recuperare (3)
 35. Testarea capacității de efort. Teste de stress (fizic și farmacologic) (2, 4)
 36. Sindroame de ischemie mezenterică (5)
 37. Cardiologia invazivă (tehnici, indicații) (2, 4)
 38. Evaluarea riscului intervenției chirurgicale non cardiace la bolnavii cardiovasculari (4)

Bibliografie

 1. L. Gherasim -Medicină Internă vol. 2. Bolile cardiovasculare, Ed. Medicală 1996
 2. C. Carp -Tratat de Cardiologie vol.1, Ed. Medicală Naţională 2002
 3. Colegiul Medicilor din România -Ghid de Practică Medicală vol.1 şi 2, Ed. Infomedica 1999, 2001
 4. E. Brauwald -Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, Ed. W.B. Sounders Company 2001
 5. Harisson. Principiile Medicinei Interne - Ediţia internaţională, Ed. Teora 1998
 6. E. Apetrei, I. Stoian -Electrocardiografie, Ed. Infomedica 2002
 7. S. Georgescu, I. Arsenescu -Tratamentul raţional al bolilor cardiovasculare majore, Ed. Polirom 2001
 8. C. Ginghină, E. Apetrei, C. Macarie -Bolile congenitale cardiace - o abordare practică, Ed. Amaltea 2001


Concursul se va organiza conform calendarului următor
:


08.03.2023 – 21.03.2023
09:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs

22.03.2023

Selecția dosarelor

23.03.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate selecție dosare

24.03.2023

ora: 15:00

Termen depunere contestații  selecție dosare

27.03.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate contestații selecție dosare

29.03.2023

ora: 12:00

Proba scrisă (sinteză/grilă) - medic specialist neurologie

29.03.2023

ora: 14:00

Proba scrisă (sinteză/grilă) - medic specialist oncologie medicală

29.03.2023

ora: 16:00

Proba scrisă (sinteză/grilă) - medic specialist/ primar cardiologie

30.03.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate proba scrisă

31.03.2023

ora: 15:00

Termen depunere contestații  proba scrisă

03.04.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate contestații  proba scrisă

04.04.2023

ora: 12:00

Proba interviu - medic specialist neurologie

04.04.2023

ora: 14:00

Proba interviu - medic specialist oncologie medicală

04.04.2023

ora: 16:00

Proba interviu - medic specialist/ primar cardiologie

05.04.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate proba interviu

06.04.2023

ora: 15:00

Termen depunere contestații  proba interviu

07.04.2023

ora: 15:00

Termen afișare rezultate contestații  proba interviu

10.04.2023

ora: 15:00

Afișare rezultate finale concurs

Proba scrisă testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului și constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.    

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidații declarați admiși la etapa/proba anterioară. Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.


Toate comunicările se vor face pe site-ul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – www.nectarie6.ro.

Data publicării: Marţi, 7 mar 2023