ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL CONTRACTUAL ÎN CADRUL PROIECTULUI “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014

CENTRUL DE SĂNĂTATE “SFÂNTUL NECTARIE” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului, sector 6, cu sediul în București, Bulevardul Uverturii nr. 81, sector 6, organizează concurs, în data de 07.02.2023, ora 12.00 – proba scrisă și în data de 13.02.2023 ora 12.00 proba interviu, în vederea ocupării pe perioadă determinată, a două posturi contractuale de execuție, înființate în afara organigramei CENTRULUI DE SĂNĂTATE  “SFÂNTUL NECTARIE”, în cadrul proiectului “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021”, în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

 • 1 (unu) post de Medic (Specialist/Primar), cu normă întreagă, specialitatea Medicină internă, post de execuție de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 30.04.2024;
 • 1 (unu) post de Asistent Medical (Generalist), cu normă întreagă, post de execuție de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 30.04.2024.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Medic de medicină internă (specialist/primar):

 • Desfășoară activitatea medicală de diagnostic și tratament în regim ambulator a pacienților programați, în conformitate cu legislația medicală în vigoare.
 • Fișa postului

Asistent medical (generalist):

 • Desfășurarea activității medicale în cabinete la decizia și sub supravegherea medicului.    
 • Fișa postului

CONDIŢIILE GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE ȘI RECRUTARE:

Proba scrisă/ practică / interviul se va desfășura  în Bd. Uverturii  nr.81,  București, Sector 6.
Rezultatele probelor și a contestațiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii, nr.81, București sector 6.
Depunerea dosarelor de recrutare și selecție se va realiza în perioada 19.01.2023 – 27.01.2023;
Afișarea selecției dosarelor de concurs: 31.01.2023;
Rezultatele contestațiilor pentru selecția de dosare: 02.02.2023; 

Proba scrisă: 07.02.2023- ora 12:00;
Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 08.02.2023;

Interviul: 13.02.2023 programare începând cu ora 12:00;
Afișarea rezultatelor la interviu: 14.02.2023.

Condiții generale:

 • cetățenie română/ cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și reședința în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;
 • capacitate de exercițiu deplină;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în anunțul selecției;
 • îndeplinirea condițiilor de vechime/ experiență în domeniul de activitate menționat în anunț;
 • nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinirea altor condiții în funcție de specificului proiectului;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiții specifice:

2.1 Medic de medicină internă:

 • Diplomă de absolvire a studiilor de specialitate, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la Facultatea de medicină, Specializarea medicină internă;
 • Certificatul de medic specialist sau primar;
 • Certificat de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs;
 • 0 ani vechime în specialitatea postului;
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională;

2.2 Asistent medical (generalist)

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de școală postliceală sanitară;
 • 6 luni vechime în specialitate;
 • Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat la zi și valabil la data concursului, sau/și adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • Aviz de liberă practică;
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională;

CONŢINUT DOSAR DE ÎNSCRIERE CANDIDATURĂ:

Documente generale:

 • cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip Anexa 1 la prezentul anunț de  recrutare și selecție - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);
 • curriculum vitae, model comun european, datat și semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (copii diploma de medic și adeverința/certificate de confirmare în grad profesional – pentru postul de medic, copie diploma de studii postliceale în specialitatea asistent medical – pentru postul de asistent medical);
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere (Anexa 2) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidat până la începerea probei scrise;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, eliberat de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • copie a Certificatului de Membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • documente specifice conform secțiunii III, punctul b;
 • copie de pe certificatul de malpraxis;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (Anexa 3);
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 4)
 • OPIS al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție, cu indicarea numerelor de pagini ale fiecărui document (Anexa 5);

Documente specifice - Medic medicină internă:

 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Documentele doveditoare identității, studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. Documentele originale se utilizează numai la primirea dosarului, de către secretarul comisiei, în vederea conformității copiilor prezentate. Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntarea cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.

Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea menționată mai sus.

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea unor documente care nu pot fi certificate, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat în anunț, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

Dosarul de recrutare și selecție se va depune în perioada 19.01.2023 – 27.01.2023, între orele 9.00 – 14.00, la sediul CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE” din bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, București, la secretarul Comisiei de Recrutare și Selecție şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

Medic de medicină internă:

TEMATICA de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului (https://www.ms.ro/tematica-pentru-concursul-de-ocupare-de-post-pentru-medici-specialisti/)

BIBLIOGRAFIE:

 1. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.1 ed. a II-a, Ed. Medicală 2001
 2. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.2 ed. I, Ed. Medicală 1996
 3. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.3 ed. I, Ed. Medicală 1998
 4. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.4, Ed. Medicală 2002
 5. Ghid de Practică Medicală - vol.1, Ed. Infomedica 1999
 6. Ghid de Practică Medicală - vol. 2, Ed. Infomedica 2001
 7. Tratat de Gastroenterologie - M. Grigorescu, O. Pascu, Ed. Tehnică, 1996
 8. Hematologie - D. Mut Popescu, Ed. Medicală 1998
 9. Compendiu de Reumatologie - E. Popescu, R. Ionescu, Ed. Tehnică, ed. a III-a, 1999
 10. Boli Infecțioase - M. Chiotan, Ed. Național 1998
 11. Neurologie - C. Popa, Ed. Național 1997
 12. G. Mogoş - Intoxicații acute. Diagnostic. Tratament, Ed. Med., 1981

Asistent medical (generalist):

TEMATICA:
I. Pediatrie şi puericultură

 1. Urgențe în pediatrie.

II. Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos

 1. Administrarea medicamentelor;

III. Urgențe medico-chirurgicale

 1. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
 2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgență;
 3. Edemul pulmonar acut (EPA):
  • Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgență;
  • Tratamentul E.P.A. în funcție de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;
  • Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
 4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgență;
 5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată;
 6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
 7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.): cauze, evaluarea cantității de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgență;
 8. Insuficiența renală acută:
  • cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
  • dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
 9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
 10. Retenția acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgență;
 11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea, diagnosticul diferențial, măsurile de urgență;
 12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.):
  • cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană;
  • conduita de urgență.
 13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgență.

IV. Boli infecțioase şi epidemiologie

 1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
 2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 10. Hepatitele;
 11. SIDA- etiologie, simptomatologie;

V. Traumatismele părților moi şi ale oaselor

 1. Contuzia;
 2. Entorsele;
 3. Luxațiile;
 4. Fracturile;

VI. Bolile de nutriție

 1. Diabetul zaharat


VII. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

VIII. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 - integral;

IX. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

X. Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România nr. 2/2009 privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România - integral;

XI. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generalişti: partea I – Prevenirea infecțiilor nozocomiale; partea II – Intervenții autonome: cap. 3 şi 4; partea III – Intervenții delegate; partea V – Îngrijiri speciale: cap. 16, 20, 21;

XII. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activități medicale - integral;

XIII. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția şi sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie şi dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienței procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

BIBLIOGRAFIE:

I. C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediția a II-a 2013;
II. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001;
III. Lucreția Titircă: Urgențe medico-chirurgicale –Sinteze-Ed. Medicală, Bucureşti 2006;
IV. C. Bocârnea: Boli infecțioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;
V. S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007;
VI. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii - Editura All – Ediția a IV-a rev. 2009;
VII. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
VIII. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
IX. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
X. Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România nr. 2/2009 privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
XI. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generalişti;
XII. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activități medicale;
XIII. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția şi sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie şi dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienței procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Alte detalii

Nr.crt.

Subactivitatea 3.1: Screening de sănătate.

Nr. experți

Tarif orar brut (în RON)

Nr. ore maxim alocate

1

Medic de medicină internă

1

133,60 RON

3234

2

Asistent medical (generalist)

1

39,58 RON

3696

 

Formulare

Data publicării: Joi, 19 ian 2023